Archive for the 'Žmonės' Category

Globos suteikimas, globos skyrimas

Mano mamai dėl ligos nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Jai reikia nuolatinės priežiūros, todėl negaliu dirbti. Norėčiau būti paskirta globėja. Kur reikėtų dėl to kreiptis?

Dėl globos reikia kreiptis į mamos gyvenamosios vietos apylinkės teismą. Galime paminėti, kokių dokumentų reikės, tačiau greičiausiai jums teks kreiptis į teisininką. Manau, pagal pajamas jums priklauso nemokama teisinė pagalba.Tokie teisininkai savo paslaugas paprastai teikia savivaldybėse, pasiteiraukite, kur konkrečiai.

Taigi teismui reikia pateikti: prašymą, mamos ir savo asmens tapatybės dokumentus, dokumentus, įrodančius mamos ligą ir jos būklę, medicinos pažymą apie jūsų fizinę bei protinę būklę, savo raštišką sutikimą, socialinės paramos skyriaus išvadą dėl globos nustatymo ir globėjo skyrimo.

Be to, tikriausiai žinote, kad artimi giminaičiai globėjo pareigas atlieka neatlygintinai; neįgalaus asmens slaugos laikas į stažą įskaitomas tik tiems asmenims, kurie buvo draudžiami pensijų draudimu valstybės lėšomis. Neįgaliojo slaugytojas turi kreiptis į teritorinį„Sodros" skyrių, kad būtų apdraustas valstybės lėšomis. To nepadarius, slaugos laikas į stažą nebus įskaitytas.

Įdomūs Faktai apie Agata Kristi

1. Pasauliui rašytoja žinoma Agathos Christie vardu, tačiau tikrasis jos vardas yra Agatha Mary Clarissa Miller. Christie pavardė priklausė pirmajam detektyvų meistrės vyrui Archibaldui Christie. Nors detektyvų karalienė su juo išsiskyrė ir vėliau ištekėjo už kito vyro, šios pavardės neatsisakė iki pat gyvenimo pabaigos. Dar vienas su A. Christie asmenybe susijęs vardas – Mary VVestmacott. Šiuo slapyvardžiu rašytoja yra išleidusi keletą romantiškų novelių.

Kaip Bendrauti Su Vaiku

Bendraudami su vaikais, siekite pirmiausia suprasti juos, po to būti suprastas

Dr. Covey pasiūlė metaforą apie žmonių tarpusavio santykius, įsivaizduodamas juos kaip emocijų banko sąskaitą, kurioje kaupiamas pasitikėjimas. Kiekvieną kartą, kai elgiatės sąžiningai, maloniai, mandagiai, pildote duotus pažadus, jūs nešate pasitikėjimo indėlį į savo sąskaitą. Ir priešingai, kiekvienas nesąžiningas, grubus, nemandagus poelgis mažina jūsų sąskaitą.

Vaikų auklėjimas

Ilgus šimtmečius lietuvių šeimoje vaikai buvo mokomi klausyti tėvų: laiku valgyti, laiku eiti miegoti ir keltis, dirbti įvairius namų ruošos darbus. Dar prieš 10-15 metų vaikai nuo gimimo buvo pratinami prie griežto režimo ir drausmės, mažai likdavo vietos sentimentams, jausmams ir individualumui. Kai Lietuva tapo laisva valstybe, mus užplūdo daug naujos informacijos. Pamažu keitėsi požiūris į vaikų auklėjimą, šeimos tarpusavio santykius, jie darėsi laisvesni, daugiau dėmesio skiriama jausmams, individualiems poreikiams, skatinama laisvesnė emocijų išraiška.

Balandžio mėnesį gimę žymūs žmonės

1889 04 02 gimė rašytojas, diplomatas Ignas Šeinius. Mirė 1959
m. Stokholme (Švedija). 1892 04 04 gimė vaikų rašytojas, prozininkas Antanas Giedrius.
Mirė 1977 m. VVorcesteryje (JAV). 1896 04 05 gimė poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas Julius
Janonis. Mirė 1917 m. netoli Petrogrado (Rusija).

Lapkritį gimę žymūs Lietuvos žmonės

Žymių žmonių gimimo datos:
1862 11 02 gimė poetas, lietuvių literatūros klasikas, poetas, dramaturgas, kunigas Jonas Mačiulis-Maironis. Mirė 1932 m.
1928 11 03 gimė poetas, aktorius Kęstutis Genys. Mirė 1996 m.
1926 11 03 gimė JAV lietuvių visuomenės veikėjas, ekologas, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.
1879 11 06 gimė kalbininkas, žymiausias lietuvių kalbos tyrinėtojas, baltistas, prof. Kazimieras Būga. Mirė 1924 m. Karaliaučiuje, palaidotas Kaune.
1806 11 13 gimė 1831 m. sukilimo Lietuvoje dalyvė, kapitonė, lietuviškoji Žana d’Ark, grafaitė Emilija Pliaterytė. Mirė 1831 m.
1866 1114 gimė Vasario 16-sios akto signataras, valstybės veikėjas, publicistas, Telšių vyskupas Justinas Staugaitis. Mirė 1943 m.
1893:11 16 gimė rašytojas, poetas, dramaturgas Kazys Binkis. Mirė 1942 m.
1904 11 17 gimė poetė, vertėja Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučie-nė). Mirė 1945 m. Maskvoje, palaidota Kaune.
1881 11 18 gimė dailininkas, skulptorius, sukūręs visų laidų monetų
modelius Lietuvos valstybei (1918-1940), prof. Juozas Zikaras. Mirė 1944 m.
1866 11 22 gimė dainininkas, Lietuvos tenoras, vienas operos teatrų įkūrėjų, prof. Kipras Petrauskas. Mirė 1968 m.
1884 11 23 gimė visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas, istorikas, kunigas Jonas Reitelaitis. Mirė 1966 m.
1851 11 23 gimė tautinio judėjimo veikėjas, kultūros istorikas, aušrininkas, tautosakininkas, publicistas, gydytojas, Vasario 16-sios Akto signataras, dr. Jonas Basanavičius. Mirė ‘ 1927 m.
1911 11 28 gimė dainininkė Beatričė Grincevičiūtė. Mirė 1988 m.
1901 11 29 gimė rašytojas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas Juozas Grušas. Mirė 1986 m.

Gruodžio mėnesį gimę žymūs Lietuvos žmonės

Žymių žmonių gimimo datos
1884 12 02 gimė bibliografas, politinis veikėjas, kultūros istorikas prof. Vaclovas Biržiška. Mirė 1956 m. Voterbervje (JAV).
1851 12 02 gimė Ateitininkų organizacijos steigėjas ir vadovas, spaudos darbuotojas, filosofas, teisininkas, enciklo-pedistas, Vasario 16-sios Akto signataras, Pranas Dovydaitis. Sušaudytas 1942 m. Sverdlovske (dab. Jekaterinburge, Rusija)
1520 12 06 gimė Lietuvos Didžioji Kunigaikštienė ir Lenkijos Karalienė Barbora Radvilaitė. Mirė 1551 m.
1903 12 09 gimė rašytojas, valstybės veikėjas Juozas Ambrazevi-čius-Brazaitis. Mirė 1974 m. Niujorke (JAV).
1882 12 16 gimė gamtininkas, mokslininkas, akademikas prof. Tadas Ivanauskas. Mirė 1970m.
1866 12 17 gimė visuomenės ir kultūros veikėjas, spaudos bendradarbis, III Lietuvos Respublikos prezidentas Kazys Grinius. Mirė 1950 m Čikagoje (JAV). 1994 m. perlaidotas Lietuvoje.
1863 12 19 gimė pedagogas, kultūros veikėjas, vaikų rašytojas, vertėjas Pranas Mašiotas. Mirė 1940 m.
1903 12 20 gimė dainininkas, lietuviškos profesionalios estrados pradininkas Antanas Šabaniauskas. Mirė 1987 m.
1798 12 24 gimė lietuviška tematika rašęs lenkų rašytojas Adomas Mickevičius. Mirė 1855 m. Konstantinopolyje (Turkija), perlaidotas Krokuvoje (Lenkija).
1860 12 30 gimė lietuvių kalbininkas, kritikas, publicistas, prof. jonas Jablonskis. Mirė 1930m.
1858 12 31 gimė lietuvių prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų, Lietuvos Respublikos himno autorius dr. Vincas Kudirka. Mirė 1899 m.

PROFESORIUS ADOMAS HREBNICKIS

You Have to Make it FallProf. Adomas Hrebnickis gimė 1858 m. sausio 6 d. Ciotšės palivarke, Lepelio apskrityje, Vitebsko gubernijoj (dabar Baltarusijos teritorija).
Baigęs gimnaziją aukso medaliu jis įstojo į Peterburgo miškų institutą. Instituto vadovybei pasiūlius jaunasis sodininkas 1884 m. liko dirbti šiame institute.
Vedęs Stanislavą Stankevičiūtę, iš uošvio gavo 24 ha žemės. Neilgai trukus čia jis pradėjo sodinti sodą ir statyti namą. 1890-1904 m. A. Hrebnickis Staniškių vienkiemyje įveisė stambų pomologinį sodą ir mažą medelyną, kuriam pats davė pavadinimą. Tačiau šis pavadinimas neprigijo nes vienkiemį visi vadino Rojumi. Nuo 1902 m. A. Hrebnickis – Peterburgo miškų instituto sodininkystės ir daržininkystės profesorius.
Žiemą jis profesoriaudavo institute, vasaros atostogas paleisdavo pomologiniame sode. Profesorius ypač domėdavosi vaismedžių veislių tyrimu – pomologija. Jo sode (14 ha) buvo surinkta didžiulė vaismedžių kolekcija – 1197 obelų, kriaušių, slyvų ir vyšnių veislių. Vertingiausia profesoriaus surasta veislė – Beržininkų ananasas – paplito ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje. Kitos jo aptiktos veislės: Jono pepinas, Ilgai išsilaikantysis, Panemunės baltasis.  1922 m. profesorius su šeima išvyko iš Peterburgo ir apsigyveno savo vienkiemyje Rojuje. Profesorius mirė 1941m. spalio 13 d.

Trys Karaliai. Kaip Lietuviai Švenčia Trijų Karalių Šventę

Solar WindKalėdos – Trys Karaliai – tai toks dviejų savaičių linksmalaikis, kai jaunimas linksminasi, kiek tik jaunos širdys valioja. O kodėl nesilinksminti, jeigu ūkio darbai nudirbti. Tad nenuostabu, kad tos šaltos žiemos šventės visų laukiamos.
Paprastai vakarais bernas turi virves vyti, vyžas pinti, krepšius dirbti, o šiuo metu jis, gyvulius apliuobęs, švilpaudamas gali drožti į vakarones. Taip pat ir mergos. Jos irgi vakarais nei verpia, nei audžia, nei kitokį vakarojamąjį darbą dirba. Pamelžia margę, apliuobia deglę ir dainuodamos laukia piršlių.
Kalėdų tarpušvenčiu kaimuose vaikščiodavo apeiginiais drabužiais apsitaisę trys “karaliai”. Kai kur šis paprotys dar ir šiandien pastebimas. Trimis karaliais apsitaisoma labai įvairiai. Žemaičiuose jie pasipuošia iškilmingais drabužiais, pamėgdžiodami senovės karius ar kunigaikščius, kartais net “aukso” karūnas užsideda. Rytų Lietuvoje trys “karaliai” irgi mėgsta vaikščioti. Tačiau taip puošniai neatrodo. Dažniausiai apsivelka ilgais baltais kailiniais, susijuosia marga juosta. Ant galvos užsideda šiaudines kepures. Rankoje laiko lazdą ir eina iš kiemo į kiemą per kelis kaimus. Įėję pirkion, gieda giesmę, kuria sveikinami ir pajuokiami namų šeimininkai.
Trys karaliai, aplankę namus, užrašo ant visų durų Trijų Karalių ženklelius – tris kryželius ir K.M.B. raides, kurios reiškia pirmąsias vardų raides: Kasparą, Merkelį ir Baltazarą. Šie vardai žymi karalius, kurie aplankė gimusį Kristų.Pazo de RaxoiMonestir Santas Creus

Žymūs Lietuvos Žmonės Gimę Sausio Mėnesį

paminklas1714 01 01 gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas, liuteronų pastorius, poemos „Metai” autorius Kristijonas Donelaitis. Mirė 1780 m.
1893 01 06 gimė poetas, rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas. Mirė 1967 m.
1857 01 06 gimė lietuvių pomologas prof. Adomas Hrebnickis. Mirė 1941 m.
1896 01 08 gimė Atlanto nugalėtojas Steponas Darius. Žuvo 1933 m.
1771 01 15 gimė kunigas, pranciškonas, gydytojas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Mirė 1849 m.
1872 01 15 gimė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, advokatas Jonas Vileišis. Mirė 1942 m.
1835 01 17 gimė poetas, kalbininkas, vyskupas Antanas Baranauskas. Mirė 1902 m.
1897 01 18 gimė kraštotyrininkas, lietuvių fotografas Balys Buračas.
Mirė 1972 m.
‘1897 01 23 gimė rašytoja Ieva Simonaitytė. Mirė 1978 m. 1921 01 23 gimė archeologė ir antropologė, archeomitologijos pradininkė tyrusi Europos neolito ir bronzos amžiaus kultūras Marija Gimbutienė. Mirė 1994 m. Los Andžele (JAV).
1851 01 25 gimė Lietuvos valstybininkas ir pramonininkas, pirmojo lietuviško dienraščio „Vilniaus žinios” steigėjas Petras Vileišis. Mirė 1926 m.
1890 01 25 gimė dailės istorikas ir kritikas, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininkas, grafikas Paulius Galaunė. Mirė 1988 m,
1908 01 27 gimė lietuvių filosofas, teologas, pedagogas, poetas Antanas Maceina. Mirė 1987m.