Kristus – pasaulio šviesa

Vasario 2 dieną minėjome Kristaus Paaukojimo – Grabnyčių šventę.. Kristaus paaukojimas šventykloje -tai pirmasis Jėzaus apsilankymas savo Tėvo namuose ir pirmas Jo, kaip Mesijo, pagarbinimas senelio Simeono lūpomis.

Bažnyčia turi daug simbolių. Vienas iš tų simbolių reiškia patį Kristų. Tai žvakė, kuri yra šventinama, gerbiama. Be žvakių negalima laikyti šv. Mišių.
Kodėl kaip tik žvakė pasirinkta išreikšti Kristui? Žvakė šviečia, o Kristus yra pasaulio šviesa. Kristus yra šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir kas dabar gyvena tamsoje, tas yra užsimerkęs šviesai – netiki Kristumi. Visi pikti darbai dažniausiai atliekami tamsoje. “Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šiesos ir neina į šviesą kad jo darbai aikštėn neiškiltų. O kas vykdo tiesą tas eina į šviesą”. (Jn 3, 20 – 21)

Evangelijoje senelis Simeonas Kristų vadina šviesa pagonims apšviesti. Ir pats Jėzus apie save sako: “Aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą”. (Jn 8,12) Taigi tiesos siekimas yra Jėzaus ieškojimas.

Kaip Kristus, taip ir krikščionys turi būti pasaulio šviesa. Jų pašaukimas – nešti Gerąją Kristaus Naujieną skelbti ją ne tik žodžiu, bet ir darbais bei visu savo gyvenimu. Daug kas sakosi esąs šviesoje, bet neapkenčia brolio. Vadinasi, jis yra tamsoje ir nežino kur einąs.
Šviesos simboliu Dievas reiškia savo gerumą norą išgelbėti mus, nedarant jokios prievartos. Jei su tuo nesutinki, gali užsimerkti, pasilikti tamsoje, gali bėgti tolyn nuo Dievo, gali pasilikti savo vargano gyvenimo skurde.

Kristus mums neša amžinąjį gyvenimą kur šviesa jau niekada neužges ir nakties ten nebebus. Viešpats ten švies ir mes gyvensim šviesoje per amžius. O kol esame čia, žemėje, Kristus mus įspėja: “Darbuokitės kolei diena. Ateis naktis, kada niekas negalės darbuotis”.

Žvakė užima garbingą vietą visose mūsų tikėjimo apeigose. Jau pirmieji krikščionys, bėgdami nuo persekiojimų, suėjo į urvus, apleistas kasyklas melstis. Ten buvo tamsu. Krikščionys išvalė požemius, uždegė žvakes ir viltingai užgiedojo: “Šviesa pagonims apšviesti…” Ir šis žiburėlis, reiškiąs Išganytoją, atnešęs pasauliui šviesą ilgai švietė katakombose, slapta aukojant šv. Mišias.

Virpanti žvakės liepsnelė lydi žmogų visą jo gyvenimą. Pirmą kartą degančią žvakę žmogus gauna Krikšto metu, kuriai neturi leisti užgesti visą savo gyvenimą. Kaip tik dabar jis tampa naujuoju Bažnyčios nariu.’ Vėliau, priimant pirmą kartą Švč. Sakramentą žvakė primena, kad jo širdyje visados turi šviesti meilė Jėzui Kristui. Pagaliau mirštančiam žmogui žvakė yra paguodos ir vilties ženklas. Silpstančiom rankom paėmęs žvakę, jis tiki, kad ši Kristaus šviesa švies jam paskutinėje žemiškoje kelionėje, taip pat ir amžinojoje Tėvynėje.

Šaltinis: Kristus – pasaulio šviesa

Žymės: