Archive for March, 2011

Kosulio Gydymas

Anot gydytojų, kosulys gali būti daugelio ligų simptomas. Ilgai trunkantis kasdienis kosulys rodo, kad organizme yra sutrikimų. Jį gali sukelti bronchitas, plaučių uždegimas, sinusitas, užsitęsusi sloga ir kitos kvėpavimo takų ligos. Momentinį kosulį provokuoja tabako dūmai, užterštas ar šaltas oras ir kt. Kosulys – gynybinis refleksas, siekiantis pašalinti iš kvėpavimo takų skreplius, dūmus, dulkes, svetimkūnius. Dažniausiai kosulys atsiranda dėl peršalimo. Pagal kosulį galima spręsti, ar visiškai pasveikote. Jeigu tebekosite, tai – ženklas, kad liga nėra iki galo išgydyta. Reikėtų neiti į lauką, tęsti gydymą. Kosulį lengvina skysčiai – per dieną reikia išgerti apie 1-1,5 I, įskaitant vandenį, vaistažolių arbatą ir kt.

Kryžius

Mes, krikščionys, turime skiriamąjį ženklą – kryžių. Daug kartų dienoje ženkliname save kryžiaus ženklu. Jį nešiojame švarko atlape, kryžius kabo mūsų namuose, stovi sodybose, pakelėse, laukuose. Jį matom ant bažnyčių bokštų ir ant kapų, po kuriais ilsisi mūsų mirusieji.

Su kryžiumi mes susiduriame kasdien. O ar pagalvojam, kas tai? Kodėl mes taip gerbiam kryžių? Ar nebūtų keista, jei kas savo ženklu išsirinktų kartuves? Be abejo, tai būtų keistas ir atstumiantis ženklas, kuris tiktų nebent tiems, kuriems įkyrėjo gyvenimas. Bet juk kryžius ir buvo ne kas kita, kaip romėnų bausmės vykdymo įrankis, ant kurio buvo pakabinami nusikaltėliai, lygiai kaip ir kartuvėse.

Tad ar krikščioniui mylėti ir garbinti kryžių yra normalu? Kodėl po šiuo ženklu amžių bėgyje stojosi šimtai milijonų žmonių ir daugelis jų paguldė savo galvas? Į tai galima atsakyti labai paprastai: “Kadangi ant jo mirė mūsų Išganytojas”. Kryžius be Kristaus ir mums būtų didžiausia beprasmybė. O su Jėzumi kryžius mums yra aukščiausia prasmė ir gyvenimas. Kristus gėdos ir mirties medį padarė savo pergalės ir mūsų gyvenimo ženklu. Kryžius – tai mūsų priklausymo Dievui ženklas.

Kas nori įeiti į kokią nors svarbią įmonę, gamyklą, privalo parodyti pažymėjimą, kad jis jai priklauso ir turi teisę įeiti. Lygiai taip ir tie, kurie pakrikštyti Kristaus mirtimi, gavo priėjimą prie Dievo, kryžiaus ženklu. Kryžiaus ženklas yra lyg mūsų pažymėjimas, parodas mūsų priklausomybę Dievui.

O ką reiškia – priklausyti Dievui? Ar kad vaikštau į bažnyčią, ar kad meldžiuosi? Ne! Kryžius yra mūsų simbolis, rodąs pažiūrą į gyvenimą ir pasaulį, visų dalykų ir mūsų poelgių kreipimą į Dievą. Tai aiškiai parodė Kristus gyvendamas ir mirdamas: “Tėve, tebūnie Tavo valia..”
Skersinis su ištiestomis Jėzaus rankomis apglėbia visą pasaulį, visa, ką žmogus gali, ko nori ir ką turi. Aiškiai tai yra pasakęs pats Kristus: “Kai būsiu pakeltas aukštyn nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs”.

Antrasis balkis yra kertamas iš ilginio, kuris rodo visa ko kryptį aukštyn. Tuo pačiu, kryžius ir nurodo žmogui kryptį į aukštybes, į Dievą.

Visas žmogaus gyvenimas jungiamas su kryžiumi. Kryžius krikščionio gyvenime – tai šviesa ir saulė. Tai viltis ir meilė, tai paguoda ir džiaugsmas.

Kančioje subrendęs žmogus suvokia, ką reiškia kryžius jo gyvenime ir ne tuščiai kartoja: “Sveikas kryžiau, vienintele mano viltie ir išganyme!” Visada prisiminkite, kad kryžius ne vien tik Jėzaus kančios, bet ir Jo bei mūsų prisikėlimo ir išganymo įrankis.

Gavėnia 2011

Gavėnia… Tai susikaupimo ir Viešpaties kančios apmąstymo metas. Gavėnios rimty dažniau pažvelkime į savo sielą ir susimąstykime. Pasitelkime gilias mintis, kurios atnaujintų mūsų vidinį gyvenimą, o sieloje įleistų šaknis džiaugsmas, kurio žmogaus širdis visada taip ilgisi.

Gavėnia prasideda Pelenų diena. Nenuliūstame, kai tą dieną ant galvos nubyrės žiupsnelis pelenų ir išgirsime žodžius: “Atmink, žmogau, kad dulkė esi ir į dulkę pavirsi!” tų žodžių nereikia priimti su išgąsčiu. Nieko baisaus čia nepasakyta, tik primenama mums gerai žinoma tiesa, kad viskas pasauly praeina…
Egipto piramidės yra žmogaus didybės ir kartu jo menkumo simbolis. Jos verčia žmogų pagalvoti apie savo gyvenimo trapumą. Štai stovi tos didingos piramidės jau apie 5000 metų ir dar stovės, nors jų statytojų dulkeles įau seniai vėjai išnešiojo.

Kristus – pasaulio šviesa

Vasario 2 dieną minėjome Kristaus Paaukojimo – Grabnyčių šventę.. Kristaus paaukojimas šventykloje -tai pirmasis Jėzaus apsilankymas savo Tėvo namuose ir pirmas Jo, kaip Mesijo, pagarbinimas senelio Simeono lūpomis.

Bažnyčia turi daug simbolių. Vienas iš tų simbolių reiškia patį Kristų. Tai žvakė, kuri yra šventinama, gerbiama. Be žvakių negalima laikyti šv. Mišių.
Kodėl kaip tik žvakė pasirinkta išreikšti Kristui? Žvakė šviečia, o Kristus yra pasaulio šviesa. Kristus yra šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir kas dabar gyvena tamsoje, tas yra užsimerkęs šviesai – netiki Kristumi. Visi pikti darbai dažniausiai atliekami tamsoje. “Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šiesos ir neina į šviesą kad jo darbai aikštėn neiškiltų. O kas vykdo tiesą tas eina į šviesą”. (Jn 3, 20 – 21)

Evangelijoje senelis Simeonas Kristų vadina šviesa pagonims apšviesti. Ir pats Jėzus apie save sako: “Aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą”. (Jn 8,12) Taigi tiesos siekimas yra Jėzaus ieškojimas.

Kaip Kristus, taip ir krikščionys turi būti pasaulio šviesa. Jų pašaukimas – nešti Gerąją Kristaus Naujieną skelbti ją ne tik žodžiu, bet ir darbais bei visu savo gyvenimu. Daug kas sakosi esąs šviesoje, bet neapkenčia brolio. Vadinasi, jis yra tamsoje ir nežino kur einąs.
Šviesos simboliu Dievas reiškia savo gerumą norą išgelbėti mus, nedarant jokios prievartos. Jei su tuo nesutinki, gali užsimerkti, pasilikti tamsoje, gali bėgti tolyn nuo Dievo, gali pasilikti savo vargano gyvenimo skurde.

Kristus mums neša amžinąjį gyvenimą kur šviesa jau niekada neužges ir nakties ten nebebus. Viešpats ten švies ir mes gyvensim šviesoje per amžius. O kol esame čia, žemėje, Kristus mus įspėja: “Darbuokitės kolei diena. Ateis naktis, kada niekas negalės darbuotis”.

Žvakė užima garbingą vietą visose mūsų tikėjimo apeigose. Jau pirmieji krikščionys, bėgdami nuo persekiojimų, suėjo į urvus, apleistas kasyklas melstis. Ten buvo tamsu. Krikščionys išvalė požemius, uždegė žvakes ir viltingai užgiedojo: “Šviesa pagonims apšviesti…” Ir šis žiburėlis, reiškiąs Išganytoją, atnešęs pasauliui šviesą ilgai švietė katakombose, slapta aukojant šv. Mišias.

Virpanti žvakės liepsnelė lydi žmogų visą jo gyvenimą. Pirmą kartą degančią žvakę žmogus gauna Krikšto metu, kuriai neturi leisti užgesti visą savo gyvenimą. Kaip tik dabar jis tampa naujuoju Bažnyčios nariu.’ Vėliau, priimant pirmą kartą Švč. Sakramentą žvakė primena, kad jo širdyje visados turi šviesti meilė Jėzui Kristui. Pagaliau mirštančiam žmogui žvakė yra paguodos ir vilties ženklas. Silpstančiom rankom paėmęs žvakę, jis tiki, kad ši Kristaus šviesa švies jam paskutinėje žemiškoje kelionėje, taip pat ir amžinojoje Tėvynėje.

IŠSAUGOKIME SAVO SIELAS AMŽINAJAM GYVENIMUI

Jėzus, vaikščiodamas po Palestinos žemę, mokė žmones. Jo pamokymai buvo įvairūs, tačiau visada Jis ragino daryti atgailą, mylėti Dievą ir savo artimą, nedaryfj to, ko nenori kad tau darytų, atleisti už padarytas skriaudas.
Šiandien pamąstykime apie vienais Kristaus pamokymų – SAUGOKITE SAVO SIELAS AMŽINAJAM GYVENIMUI!

Mes daug ką mokam saugoti. Labai stropiai saugome savo pinigus, mašinas namus, baldus. Mokam saugoti ir save, savo sveikatą-jei tik kas, tuoj kreipiamės į gydytoją, perkam ir vartojam vaistus. Kai gresia pavojus sveikatai, mes atsisakome įvairių negerų polinkių. Žodžiu, saugojam savo gyvybę.
Tačiau buvo ir bus žmonių, kurie, nors ir brangindami savo gyvybę, tačiau paaukoja jąuž kitus. Štai lenkas kunigas Maksimilijonas Kolbė, 1941 metais buvo nacių areštuotas ir uždarytas Aušvico koncentracijos stovykloje. Kartais jos pabėgo kalinys. Stovyklos viršininkas, kaip bausmę už pabėgusįjį, pasmerkė dešimt atsitiktinai parinktų kalinių, mirti badu. Vienas iš pasmerktųjų buvo keturių vaikų tėvas. Pamatęs jį verkiant iš nevilties, kunigas Kolbė paprašė leisti jam mirti pasmerktojo vietoje.

Sodininko Kalendorius 2011

Į pagalbą visiems sodininkams pristatome patogų sodininko kalendorių 2011 metams. Mėnulio kalendorius padės susigaudyti, kada geriausiai sėti ir sodinti įvairias daržoves, vaisius ir augalus.

sodininko-kalendorius-2011

sodininko kalendorius 2011

Mano IP

Norėdami pamatyti savo IP adresą eikite į šią svetainę, kurioje sužinosite daugiau apie Mano IP reikšmę.

Žagsulys. Kaip nustoti žagsėti per 1 min

Labai paprasta būdas kaip nustoti žagsėti per 1 min. Veikia 90% atvejų.

  1. Labai giliai įkvėpkite, taip kad daugiau įkvėpti oro negalėtumėte
  2. Dabar sulaikykite kvėpavimą
  3. Prarykite visas burnoje esančias seiles
  4. Šiek tiek palaukite, kol vėl prisikaups seilių ir vėl jas nurykite
  5. Pakartokite seilių rijimą trečią kartą

Atminkite, jog ryjant seiles negalima kvėpuoti. Trečias rijimas turi būti gan sunkus, nes kitaip jūs stengiatės nepakankamai. Jeigu tuo metu kai ryjate netyčia vėl sužagsite, viską pakartokite iš naujo, kol pavyks nesužagsėjus 3 kartus praryti seiles.

Jeigu jūs priklausote tiem 10%, kuriems nepavyko atsikratyti žagsėjimo, yra kitas metodas.

Paimkite 350ml stiklinę vandens. Dabar stovėdami pasilenkite taip, kad žiūrėtumėte sau į pilvą. Tokioje būsenoje ramiai išgerkite stiklinę vandens. Stenkitės nekvėpuoti, kai geriate, bet galite trumpam sustoti ir pakvėpuoti per nosį, tik neatsitieskite atgal. Pabaikite gerti vandenį.

Žagsulys turi liautis. Šie du metodai yra 100% veiksmingi žagsėjimo sustabdymui.

Lauksime komentarų, kaip sekėsi nustoti žagsėti Smile